ทัวร์จีน-ทัวร์หนานหนิง-นำ้ตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5 วัน 4 คืน [(NNG-02-05)]
 

เดินทาง 19-23 กพ./ 26-30 มีค63 ราคา 25,999

รุงเทพฯ-หนานหนิง (CZ6100 : 13.00-16.20)
เหมิงสื่อเถียนเหยียน
เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน
 
 
จิ้งซี-เมืองปาหม่า-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)
ถ้ำคริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า-โชว์เมิ่งป่าหม่า
 
 
 
 
ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติ
กวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
หนานหนิง-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 10.35-12.00) 


วันแรกกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียน
 
10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
13.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.20 น. เดินทางถึง สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมืองหนานหนิงเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนเป็นการถาวร เป็นเมืองแห่งความเขียวขจีที่น่าอยู่ ซึ่งได้รับสมญานามว่า "เมืองสีเขียว" หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เหมิงสื่อเถียนเหยียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูสามชั้นอบเผือกหิมะ
พักที่ MING SHI YI SHU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่สอง เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร ถือเป็นจุดชมวิวระดับ AAAA โดยทัศนียภาพสองฝั่งงดงามด้วยภูเขา, ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ ในยามล่องแพท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวชนบทที่ออกมาทำกิจกรรมประจำวัน นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม การแสดงของชนเผ่าน้อย นำท่านเดินทางไปยังชายแดนจีน-เวียดนามที่ เมืองเต๋อเทียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มณฑลกวางสี เพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกเต๋อเทียนอันเลื่อชื่อ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเข้าสู่เขตอุทยาน นั่งรถแบตเตอรี่เที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร โดยที่อยู่ฝั่งจีนมี 3 ชั้น ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนาม ที่มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว (ซึ่งฝั่งเวียดนามเรียกว่า น้ำตกตาปาเกรียน) โดยความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไป ก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้องของน้ำไหลอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ซึ่งหลักเขตแดนที่ขึ้นชมนั้นเป็นเสาหินที่มีความสูงประมาณเมตรกว่าๆ เป็นหลักเขตแดนที่สร้างโดยฝั่งจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุห่าน สวนสาธารณะเอ๋อสวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็นต้น
  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดป่าอบมะนาว  
พักที่ JING XI HUA XI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่สาม จิ้งซี-เมืองปาหม่า-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์-ถ้ำคริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า โชว์เมิ่งปาหม่า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก เป็นหมู่บ้านอายุยืนที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำยังมีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยาง ซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีอายุยืน และน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงจะเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ และเมื่อล่องออกจากปากถ้ำก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูหอมย่างปาหม่า
บ่ายนำท่านชม ถ้ำคริสตัล ถ้ำแห่งนี้ได้สมญานามว่า “วังศิลปะธรรมชาติ หรือ วังน้ำแข็งแกะสลัก” ทันทีที่เข้าไปในถ้ำ ท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” ที่งอกออกมาจากผนังถ้ำทั้งด้านข้าง ด้านบน บ้างเหมือนดอกเห็ด บ้างเหมือนต้นหญ้า บ้างเหมือนดอกไม้ สวยสดงดงามมาก นอกจากนี้แล้วถ้ำนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ถ้ำคริสตัลอายุวัฒนะ” เนื่องจากภายในถ้ำมีออกซิเจนค่อนข้างสูงที่กำลังรอท่านไปพิสูจน์ หากท่านได้เข้าไปสัมผัสอากาศ และความสวยงามภายในถ้ำแล้วท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามไปยัง เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน ซึ่งมีชนเผ่าร้องเพลงต้อนรับท่าน ท่านจะได้ศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น พืช อาหารการกิน การออกกำลังกาย ที่มีอิทธิพลทำให้ชาวปาหม่ามีอายุยืน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเกาะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...แบบพื้นเมือง พร้อมชม การแสดงพื้นเมืองปาหม่า เป็นโชว์วัฒนธรรม แสดงเรื่องราวความงดงามการดำเนินชีวิตของคนกวางสี วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงรักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้ท่านประทับใจ และอิ่มเอมไปกับการแสดง 
หลังอาหารค่ำนำท่านชม โชว์เมิ่งปาหม่า (Dream Ba Ma) เป็นโชว์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นฉากจริงๆ ทั้ง แสง สี เสียง น่าตื่นตาตื่นใจ และใช้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพ แสดงร่วมกับชาวบ้านกว่า 300 คน เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของขาวปาหม่า
พักที่ BA MA VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่สี่ ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งได้กลายเป็นเมืองค้าขายระหว่างประเทศที่มีการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนขึ้นเป็นปรจำทุกปี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่างฮ่องกง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี(Guangxi Museum of Nationalities) *ปิดทุกวันจันทร์* ที่นี่เป็นสถานที่เดียวที่รวมประวัติความเป็นมาของคนพื้นเมือง เรื่องราวทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจ้วงให้ได้ศึกษา โดยเฉพาะกลองอย่างกลองมโหระทึก หรือ ฆ้องบั้ง ที่ผูกพันกับชาวจ้วงมายาวนาน  สังเกตได้จากรูปอาคารพิพิธภัณฑ์ก็สร้างออกมาคล้ายกลองมโหระทึกอยู่เช่นกัน จากนั้นนำท่านชม ภูเขาชิงซิ่ว ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง พื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีแค่ 1 หมื่น 1 พัน 8 ร้อยไร่ เนื่องจากไม่มีใครซ่อมแซมในระยะยาว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกทอดทิ้งถูกลืม หลังจากจีนปลดปล่อย รัฐบาลมณฑลกวางสีได้ให้ความสนใจแก่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงได้สร้างใหม่ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 1987 จึงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่น่าชมน่ามองก็คือทัศนียภาพระหว่างทาง เช่น เจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ ต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และ สวนป่าเขตร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่ห้า หนานหนิง-กรุงเทพฯ
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอู๋ซู
10.35 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com