PRO-SENDAI 5 วัน 3 คืน [(PJP67-SL-BT77)]
 

เดินทางเดือน มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 63 ราคาเริ่มต้น 22,999

นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ตื่นตาตื่นใจกับ  “ปีศาจหิมะ”  เมืองซาโอะ

เมืองออนเซ็น น่ารัก “กินซังออนเซ็น”

มรดกโลกนิกโก้  เมืองธรรมชาติ

พักฟุกุชิม่า 1คืน พักเซนได1คืน พักนาริตะ 1 คืน

WIFI FREE ON BUSvน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – เที่ยวในเมืองนิกโก้ - อิออนมอลล์
 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 300
ไม่มีบริการอาหารร้อน แต่มี จำหน่าย บนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***
09.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
12.30บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองนิโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดโทจิกิ (Tochigi) ที่มีที่เที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำตกเคะกอน ทะเลสาบชูเซ็นจิ รวมถึงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันสวยงาม เช่น ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ มรดกโลกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALL ให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน 
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักKORIYAMA  VIEW  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
วันที่ 3 ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
จากนั้นนำท่านชมมหัศจรรย์ “ปีศาจหิมะ” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้น้อยมาก ซึ่งที่ ZAO SNOW MONSTER ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด ช่วงที่ดีที่สุดของการมาชม SNOW MONSTER ของขวัญที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับ จ.ยามากะตะ ZAO SNOW MONSTER
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ่งเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น มีออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะเปิดให้บริการ 2 แห่ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซน 300-1,500 เยน) และบ่อออนเซนเท้า (ฟรี) ซึ่งตั้งอยู่รอบๆเมือง หนึ่งในห้องอาบน้ำออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ (Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก Kuma Kengo และอีกแห่งหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ (Omokageyu) เป็นห้องอาบน้ำแบบส่วนตัว (ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสำหรับผู้ไม่ได้เข้าพักสามารถใช้บริการห้องอาบน้ำในเรียวกังได้ในช่วงกลางวัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 300-1,500 เยน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องอาบน้ำในร่ม 
นำท่าน ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารต่างๆ
ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักROUTE INN  SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
วันที่ 4 มัตสึชิมะ - ตลาดปลา Nakaminato Fish Market - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ - อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ (Matsushima) เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” และเปนอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ ที่อ่าวมัตสึชิมะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกว้างใหญ่ของทิวทัศน์หมู่เกาะ และสีต่างๆ ที่คอน ทราสต์กันทำให้วิวที่นี่เป็นสถานที่ห้ามพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ตลาดปลา Nakaminato Fish Market ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาที่ขายของสดและในราคาที่ถูก หากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดได้ที่ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพาน 
นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ เป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ (Higashi Honganji) มีพระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุไดบุตสึ ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 120 เมตร เทียบกับพระใหญ่แห่งนาราที่สูงเพียง 14.9 เมตร เรียกได้ว่าสามารถนำพระใหญ่แห่งนารามาวางไว้บนฝ่ามือของพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึได้เลย
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท ด้านในมีร้านค้า มากกว่า 100 ร้าน ทั้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Beams, Earth Music & Ecology และ Seiko หรือแบรนด์อินเตอร์อย่าง Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors ใครอยากได้รองเท้าก็มีให้เลือกทั้ง Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma และอีกมาก
 ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักTOYOKOINN  NARITA  HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
11.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION เที่ยวบินที่ SL 301 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
(แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
********************* ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
ราคาเด็ก INFANT 10,000 บาท
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยว
2-6 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
4-8 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900
6-10 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900
8-12 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
9-13 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
11-15 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900
13-17 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900
15-19 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
16-20 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
18-22 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900
20-24 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900
22-26 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
23-27 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900
25-29 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900
27-31 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900
29 ม.ค.-2 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900
30 ม.ค.-3 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900
1-5 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900
3-7 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900
5-9 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900
6-10 ก.พ. 63 30,999 24,999 8,900
8-12 ก.พ. 63 29,999 23,999 8,900
10-14 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900
12-16 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900
13-17 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900
15-19 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900
17-21 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900
19-23 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900
20-24 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900
22-26 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900
24-28 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900
26 ก.พ.-1 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
27 ก.พ.-2 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
29 ก.พ.-4 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900
2-6 มี.ค.63 22,999 16,999 8,900
4-8 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
5-9 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
7-11 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900
9-13 มี.ค.63 22,999 16,999 8,900
11-15 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
12-16 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
14-18 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
16-20 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900
18-22 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900
19-23 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900
21-25 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900
23-27 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900
25-29 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900
26-30 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900
28 มี.ค.- 1 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900
30 มี.ค.- 3 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com