คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน [(KMG-TG-82)]
 

เดินทาง 20-24กพ./19-23 มีค.63 ราคา 22,999

ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์

นั่งกระเช้าใหญ่..ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก


วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่ 
 
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านผ่านชมเมือง คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ต้าหลี่เป็นเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาชังซาน เป็นเมืองที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อหนันเจ้า หรือที่คนไทยเรารู้จักในนาม อาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป๋เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และในภายหลังได้ถูกกองทัพของกุบไลข่านทำลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารยะธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ระห่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ฟังบรรยายจากไกด์ท้องถิ่น หรืออิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
ค่ำ    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่ N DU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
 
วันที่สอง เมืองต้าหลี่-วัดเจ้าม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่-เมืองลี่เจียง
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย วัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานในสมัยราชวงศ์ถังว่า ในตอนนั้นเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างทางเพื่อขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ เมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงมากขนาดนี้คนหนุ่มสาวย่อมมีแรงต่อสู้มหาศาลแน่นอน จึงทำให้ทหารข้าศึกต้องยกทัพกลับไป ทำให้ชาวเมืองเกิดความศรัทธา จึงได้ร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
จากนั้นนท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดยที่เจดีย์สามองค์นี้จะตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนบริเวณทางด้านหลังของเจีย์สามองค์ จะเป็นภูเขาชังซานที่สูงสง่างามสามารถมองเห็นถึงแม้จะอยู่ห่างไกลออกไป และส่วนทางด้านหน้าของเจดีย์สามองค์จะเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ที่มีความสวยงาม และมีความกว้างใหญ่ไม่แพ้กัน
ความเป็นเจดีย์สามองค์ คือเป็นเจดีย์ที่สูงตระหง่านประมาณ 70 เมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น โดยที่บริเวณทั้งสองข้างของเจดีย์องค์หลัก ที่มีชื่อว่าเจดีย์ “เซียนหลินถ่า” นั้น จะมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงข้างกันด้านละแห่ง โดยที่เจดีย์ทั้งสามองค์นี้จะมีรูปทรงที่สอดคล้องและมีความกลมกลืนกัน และที่สำคัญเจดีย์ทั้งสามาองค์นี้จะเป็นสีขาวทั้งหมด และไม่มีสีใดสอดแทรกเลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามในรูปแบบของเจดีย์สามองค์ เหตุผลในการก่อสร้างเจดีย์นี้เมื่อ 1200 ปี ความเชื่อแรกคือในทะเลสาบหรือคนไทยเรียกหนองกระแสมีมังกร กลัวชาวบ้านแถวนี้เป็นอันตรายจึงสร้างเจดีย์เพื่อปกปักษ์รักษาชาวบ้านให้ปลอดภัยจากมังกร อีกความเชื่อคือสร้างเป็นอนุสาวรีย์กับราชวงศ์ถังที่ส่งทหารมาช่วยตาลีปู อาณาจักรตาลีปูสร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ที่ส่วนกลางส่งทหารมาช่วยเหลือ เจิ้น คือปกปักษ์รักษา ความเชื่อแรกและความเชื่อที่สอง ความหมายเหมือนกันคือหย่งเจิ้น ปกปักษ์รักษา ภาษาจีนตรงหลักเจดีย์องค์ใหญ่ คือ เจิ้นซานชวน เจิ้น คือปกปักษ์รักษาตลอดกาลนาน ซานชวน คืออาณาบริเวณที่อยู่รอบๆ ภูเขานี้ คือ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เทือกเขาชังซาน
สำหรับบริเวณโดยรอบทุกท่านที่ได้เดินทางไปที่เจดีย์สามองค์ จะได้พบกับสถาปัตยกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ดูเหมือนจะเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและมีความสง่างามทั้งหมด อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่ดูดีและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างรอบด้าน เพราะฉะนั้นความสง่างามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่ หรือเมืองเก่าต้าหลี่ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในสมัยเดียวกับราชวงศ์เหนือ-ใต้ ในช่วงศตวรรษที่ 5 และ 6 ในช่วงดังกล่าวศูนย์กลางของยูนนานได้ย้ายจากคุนหมิงมาอยู่ยังอาณาจักรทั้งหกของชนเผ่าไป๋ทางตะวันตก ครั้นถึงยุคราชวงศ์ถัง หัวหน้าเผ่านามผีลั่วเก๋อ (พีล่อโก๊ะ ค.ศ.697-748) ได้รวบรวมอาณาจักรทั้งหกเข้าไว้ด้วยกัน และสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรน่านเจ้า (แปลว่า “อาณาจักรใต้” ค.ศ.738-902) มีเมืองต้าหลี่เป็นราชธานี อาณาจักรน่านเจ้าได้ต่อต้านอำนาจของราชวงศ์ถังเสมอมา ในยุคเรืองอำนาจสูงสุดน่านเจ้ามีเขตแดนทางตอนบนยื่นลึกเข้าไปในซื่อชวน ตอนใต้เลยเข้าไปในพม่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือกินแดนเข้าไปในเขตตอนบนของเวียดนาม ช่วงปลายศตวรรษที่ 9 อาณาจักรน่านเจ้าอ่อนแอลงเพราะความขัดแย้งภายใน นำไปสู่การก่อกบฏใน ค.ศ.939 อาณาจักรจึงหดเล็กจงเป็นแค่อาณาจักรต้าหลี่ ซึ่งปัจจุบันคือเขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านานแต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้ มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่แต่งชุดประจำเผ่ากำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงิน เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลื่เจียง
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
 
วันที่สาม เมืองลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-ชมโชว์จางอวี้โหมว–ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-อุทยานน้ำหยก–สะพานแก้วลี่เจียง
 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือเวี้หลงเสวี่ยซาน ประกอบด้วยยอดเขา 13 ยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี และทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะจะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่ ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ และเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนเขาหิมะมังกรหยก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา
หมายเหตุ กรณีที่มีการกระกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การปิดซอมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน
จากนั้นนำท่านชมการแสดงสุดยอดโชว์สี เสียง อันยิ่งหใญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG เป็นโรงละครกลางแจ้งที่อยู่บนพื้นที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง คือสูง 3,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ออกแบบและกำกับโดย จาง อวี้ โหมว ซึ่งเป็นผู้ดกำลังชื่อดังของโลก ผู้ซึ่งเคยมีผลงานการการกำลังพิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่งปี 2008 มาแล้ว จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 500 ชีวิต จาก 16 ชนเผ่า แต่งกายสวยงาม เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่และชาวเผ่า ผ่านอักษรภาพในการสื่อความหมาย และเล่าเรื่อง ใช้งบการก่องสร้างทั้งหมดประมาณ 250 ล้านหยวน และเปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2008
จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำตกหินปูนเป็นขั้นบันไตขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม แม่น้ำกึ่งทะเลสาบสีฟ้าน้ำใสมาก ตัดกับวิวต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน น้ำตกที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก
บ่าย  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำหยก อุทยานแห่งนี้จะมีน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยกไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ และชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปีเลยทีเดียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานแก้วลี่เจียง ที่เที่ยวแหล่งใหม่ของเมืองลี่เจียง สะพานแก้วแห่งนี้ตั้งอยู่บนหุบเขาซึ่งเป็นหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก สะพานยาว 137 เมตร กว้าง 4 เมตร จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตร จากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ถึง 16 ตัน อิสระให้ทุกท่านได้เดินบนสะพานแก้ว พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้เห็ด
พักที่ XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
 
วันที่สี่    สระน้ำมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-สาหร่ายเกรียวทอง
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านชมสระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียกกันว่าสวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 
นำท่านชมเมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง เมือลี่เจียงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1997 จากองค์การยูเนสโก ก่อตั้งขึ้นในปลายราชสงศ์ซ่งใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองจีน ในช่วงราวปี ค.ศ. 1180-1250 ผู้ปกครอบเดิมกู่ซือได้ย้ายจากเมืองเก่าที่ไป๋ชา อยู่ตอบบนของเขตเมืองเก่า มีระหัดวิดน้ำอันใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลาน มีลายมือขงอประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินว่า “เมืองเก่าลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม” ในอดีตย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ลเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทาง Tea House สายเก่า ย่างเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานสามว่า “เวนิชแห่งตะวันออก” ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยให¬ญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยเสน่ห์อันงดงามทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงการดูแลอนุรักษ์รักษาสภาพพื้นที่ไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้ที่นี่เป็นที่ยอมรับ และถูกกล่าวขานว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศจีนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอยู่ไม่ขาดสาย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟเมืองลี่เจียง เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุณหมิง  
คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนามหยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม  และภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน  และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” 
เย็น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
พักที่ LONGWAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*
 
วันที่ห้า    คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านยา-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านชมวัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทง 
จากนั้นให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความเมื่อยล้า และเลือกซื้อยาสมุทนไพรเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...สุกี้เห็ด
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซึ่งมีสินค้าราคาประยหยัดมากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกต่างๆ อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ       

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com